Hostier – Søndagsbladet 060817

Kjære menighet,

nylig har det vært skrevet i nyhetene om at Vatikanet ikke godkjenner glutenfrie hostier til kommunionen. Dette er i grunnen ingen nyhet, for det har alltid vært slik. Av hensyn til personer som ikke tåler gluten, er det derfor mulig å bruke glutenfattige hostier. Disse har vi tilgjengelig hos oss. For å være sikker på at hostiene er korrekte, kjøper vi dem fra en tysk hostiefabrikk som er katolsk og som er kjent med forskriftene i Kirken.

Kirkens posisjon er at materien man bruker til kommunionen, brød eller vin, må være naturlige og reelle. Tar man bort gluten helt, er det ikke lenger helt og fullt et brød og da vil ikke hostien kunne forvandles til Kristi Legeme. Det samme gjelder vinen. Er det ikke ekte og ren vin, blir ikke vinen forvandlet til Kristi Blod. Prester som har alkoholproblemer kan med tillatelse fra biskopen få bruke druemost, som er en gyldig materie. Troende som ikke en gang kan tåle de glutenfattige hostiene, kan motta kommunionen i vinens skikkelse fra kalken. Troende som vil motta de glutenfattige hostiene, må melde seg for presten slik at han vet det til kommunionen. Les videre

Preken – Olsok 2017

De offisielle Olavsfestdagene i Trondheim har et meget omfattende program. Riktignok er det meste kultuelt og bare noe er religiøst. Men da jeg så programmet, reagerte jeg på et tema som ble holdt som Vestfrontmøtet i går: Olav den hellige – et idol for vår tid? Heldigvis med et spørsmåltegn. Fordi spørsmålet kan svares med nei på noen områder av Olavs liv, mens man kan svare ja på andre områder. Samtidig er det klart at meget fra hans tid er fjernt for oss nå.

Er det helligheten de søker å nærme seg, er det viktig å understreke at Kirken ikke har erklært ham hellig på grunn av hans liv eller livsførsel, men på grunn av de mange jærtegn etter hans død som Kirken alltid har forstått som Guds bekreftelse av helligheten i måten Olav gav sitt liv på. Helligheten ligger i hans offer som lener seg opp til Kristi offer. Olav forstod at han måtte gi sitt liv for at Kristi sak skulle vinne i Norge. Det er der helligheten hans ligger og heri kan man finne et idol for vår tid. Viljen til å gi sitt liv for Kristus, noe mange kristne gjør den dag i dag på flere steder i vår verden. Les videre

Olav – Søndagsbladet 300717

Kjære menighet,

i dag deler jeg med dere noe av det som står skrevet om den hellige Olav på det norske Wikipedia. Om Olavs familie skrives det: «Theodoricus monachus skrev at Olav var sønn av Harald Gudrødsson og Åsta. Heimskringla angir at Olav var sønn av Harald Grenske og Åsta Gudbrandsdatter.

Alle de kjente sagaene angir at han var tippoldebarn av Harald Hårfagre på farssiden. Olavs far Harald Grenske var sønn av Gudrød Bjørnsson. (Theodoricus monachus skrev at Olavs farfar het Gudrød Syr.) Gudrød skal ha vært sønn av Bjørn Farmann, Harald Hårfagres sønn. Knytningen mot Harald Hårfagre er svært tvilsom. Det å stamme fra Harald Hårfagre var politisk opportunt: det ga arverett til kongemakten. Å ha Harald Hårfagre som oldefar ga uendelig mye mer legitimitet til et maktprosjekt, enn å stamme fra en tilfeldig småkonge. Det er mer enn sannsynlig at mange av de slektslinjene som senere tiders høvdinger viste til, hadde blitt redigert av hensyn til dette. Det kan reises berettiget tvil om kongene Olav TryggvasonOlav Haraldson og Harald Hardråde var etterkommere til Harald Hårfagre. Les videre

Klima – Søndagsbladet 230717

Kjære menighet,

rundt denne tiden for 30 år siden kjøpte jeg og leste Frederic Vesters «Neuland des Denkens – Vom technokratischen zum kybernetischen Zeitalter» (Tenkningens nye land – fra den teknokratiske til den kybernetiske tidsalder). Vester levde fra 1925 til 2003 og var en tysk biokjemiker, systemforsker, miljøekspert, universitetsprofessor og forfatter.

Vester var opptatt av den såkalte systemiske (nettverks) tenkning hvor et systems egenskaper ble sett knyttet sammen i en virkningsstruktur. De enkelte faktorene forsterker eller svekker de andre størrelsene i systemet (tilbakekobling). Disse tilbakekoplingene kalles positive dersom de virker forsterkende og negative dersom de virker svekkende. Vester utviklet computerbaserte modeller som viser disse effektene. Jeg hadde i sin tid en av dem på en tidlig pc for bedre å forstå disse sammenhengene. Les videre

Kirken – Søndagsbladet 160717

Kjære menighet,

jeg går av og til gjennom mitt arkiv av tekster. Her gjenoppdager jeg ting jeg har skrevet og som jeg synes jeg kan dele med dere. Denne gangen har jeg funnet igjen noen tanker om Kirken og prestekallet som stammer fra et seminar jeg var med på å holde på Menighetsfakultet høsten 2005:

Da Gud bestemte seg for at Sønnen skulle bli menneske, begynte en ny etappe i skapelsen, begynte en ny skapelse. Menneskets falne natur skulle gjenopprettes ved at Sønnen gikk inn i skaperverket; mennesket skulle frelses fra synd og død. Ordet ble kjød: inkarnasjonen begynner som en ny virkelighet. Men inkarnasjonen skulle ikke opphøre med Sønnens tilbakekomst til Faderen etter død, oppstandelse og himmelfart. Nei, et fellesskap ble skapt hvor Ordet er konkret til stede: Kirken. Kirken er Guds virkerom i verden og er et fellesskap som skal bestå til Herren kommer fullt synlig tilbake ved tidenes ende. Et fellesskap hvis hode er han selv og hans legeme på jorden er Kirken. Les videre

Hvile – Søndagsbladet 090717

Kjære menighet,

mange av vår tids mennesker klager over så meget stress at de ikke kommer til ro. Mange lider under uro, nervøsitet, tidsklemmen, mangel på orientering. Men stress kan også være en positiv kraft i mennesket som setter det i stand til å gjennomføre de daglige pliktene. Elementer i livet kan være både arbeidskraft og stress, men også evnen til å finne ro og kunne slappe av. Utfordringen er å finne den riktige rytmen.

Kristus presser ikke til arbeid. Det var ikke den viktigste verdien for ham. Han vil først og fremst leve i samsvar med Faderen i himmelen. Derfor er stillhet, ro, ettertanke og bønn viktige elementer for ham. I hans liv finnes det ikke noe hvileløst eller hektisk. Han føler seg båret og holdt av Gud. Det gjør det mulig å møte alle situasjoner rolig og behersket. Les videre

Livet – Søndagsbladet 020717

Kjære menighet,

vi sier gjerne at livet er en gave og slik er det. Med alt det som livet byr på, er det verdt å leve. Men livet er ikke uten videre lett å leve. Enhver er sikkert fortrolig med vanskelige stunder i livet hvor ting ikke lykkes eller hvor vi til og med kunne tenke oss å forlate det. Da blir livet også til en oppgave. Livet er gave og oppgave.

Troen gir oss en innfallsvinkel til livet: vi forstår det som Guds gave til oss, en gave som vil føre oss til Ham. Livet er ikke bare å være, men å være på vei, en prosess hvor vi utvikler oss. Hvorfor livet er slik, hvorfor vi må vokse i livet, hvorfor vi ikke er ferdig utviklet fra begynnelsen av, er et mysterium i skaperverket. Hele skaperverket er bygget opp på denne måten. Les videre

Kvinnelige katolske prester?

Nylig ble en norsk katolsk kvinne «ordinert» til prest i Trondheim. Det har avfødt forskjellige reaksjoner i medier og sikkert også andre steder. Jeg vil forsøke å belyse problemstillingen ut fra et teologisk ståsted.

En ting man må være klar over er at en slik ordinasjon ikke har noen virkning i personen. Kun menn kan ordineres til prester og kun da skjer vesenforandringen i personen ved Den hellige Ånds virke som gjør det mulig at f.eks. brød og vin forvandles til Kristi Legeme og Blod i messen, igjen ved Den hellige Ånds virke. Dette vil ikke skje i dette tilfellet. Det samme gjelder for de andre sakramentene. Derfor blir denne kvinnens «prestetjeneste» bare en simulering og ekskommunikasjonen hun selv her valgt ved å la seg ordinere er korrekt stadfestet. Les videre