Søndagsbladet 150315

Kjære menighet,

i dag har vi gleden av å feire pater Jo Neves 50-års jubileum hos oss. Selve ordinasjonsdagen var på fredag. Det meste av hans liv som prest, har han virket i Asker og Bærum katolske menighet. Vi gratulerer ham i takknemlighet for hans tid hos oss.

Jeg ønsker å benytte anledning til å reflektere over prestekallet i vår kirke. Det er nemlig et kall til en spesiell tjeneste i Kirken. Det er kallet til å tjene det generelle kristne kallet som alle mottar i dåpen, nemlig ved sitt liv i ord og gjerning å vitne om Jesus Kristus. Ved å forvalte sakramentene gjør prestene det mulig for de døpte å virkeliggjøre sitt kristne kall. Les videre

Søndagsbladet 080315

Kjære menighet,

registreringssaken fortsetter å prege oss. I uken som er gått har jeg vært i forskjellige møter angående dette. På fredag avsluttet bispedømmet gjennomgangen av alle registrerte og listen forberedes nå for å gis videre til Fylkesmannen i Oslo og Akershus på kommende fredag.

Hva den pågående etterforskning vil føre til, er umulig å vite i dag. Den kommer til å ta lang tid. Les videre

Søndagsbladet 010315

Kjære menighet,

i det siste har det skjedd så meget at det er vanskelig å vite hvordan man skal sette ord på dette. Jeg tenker selvfølgelig på all oppmerksomhet som Kirken har fått i forbindelse med registrering. Hva som har skjedd og hva som har ført til at dette kom opp nå, vet jeg ikke nok om. Men jeg har fryktet dette i flere år og jeg har selv valgt å ikke registere noen annet enn ved vanlige henvendelser til menigheten i forbindelse med meldt tilflytting, sakramenter eller annet. At vår menighet vokste tallmessig med mer enn 1000 medlemmer i fjor, skyldes ikke arbeid ved vårt menighetskontor. Hvem alle disse er, vet ikke jeg. Biskop Bernt Eidsvig sier i et av de mange intervjuer at registeringen er sogneprestens ansvar, men den er i virkeligheten skjedd utenfor menigheten. Les videre

Søndagsbladet 220215

Fasteaksjonen 2015

Klimaendringer – vår tids største utfordring

Av Aron Halfen, programkoordinator for Asia i Caritas Norge.

Klima er igjen høyt på den politiske dagsorden. Naturkatastrofer inntreffer stadig oftere med sterkere kraft og kobles til menneskeskapte klimaendringer. Flom, tørke og storm er i økende grad globale fenomen som gjør at flere kjenner på konsekvensene. Derfor har også pave Frans engasjert seg i det som omtales som vår tids største utfordring.

- Klimaendringer, tap av biologisk mangfold og avskoging viser allerede den ødeleggende effekten av den katastrofen vi er vitne til, sa pave Frans til nettavisen the Observer nylig. Les videre

Søndagsbladet 150215

Da jeg er bortreist i helgen, kommer denne søndagens tekst tidligere på blogg. I tillegg legger jeg ut bilder her som illustrasjoner til teksten:

Kjære menighet,

på tirsdag som var, fikk jeg en mulighet til å bli med på et kort, men viktig besøk i et museum i Münster i Tyskland. Det dreier seg om Westfälisches Landesmuseum som har gjennomgått en større ombygning siden jeg var der sist for mange år siden. Museets eldre byggemasse ble stående mens den nye ble revet og bygget nytt. Det er blitt et pent og fotogent bygg med en flott romslig inngangshall. Museet inneholder en stor fast samling ordnet kronologisk over 1000 år fra middelalder til vår tid, men har også mange saler for skiftende utstillinger. Les videre

Søndagsbladet 080215

Kjære menighet,

torsdag skulle jeg ha holdt et innlegg under en paneldebatt ved et interreligiøst arrangement i Grønland menighetshus i Oslo. De inviterte debattantene kom fra ulike religioner. På bakgrunn av de aktuelle hendelser i Paris skulle det handle om menneskerettigheter, religion og ytringsfrihet. Da jeg dessverre fikk feber natten før og var temmelig skrall hele dagen, måtte jeg melde avbud. Men for anledningen gjorde jeg meg noen tanker som jeg hadde tenkt å bidra med.

Et utgangspunkt for meg ville være vår grunntro om at mennesket er skapt i Guds bilde. Sett sammen med det katolske menneskesynet, mener jeg at vi forstår mennesket på en dypere måte enn menneskerettighetene. Eller for å si det på en annen måte: at Gud tiltror oss å løfte oss opp gjennom moral og etikk gir oss mer verdighet enn de definerte menneskerettigheter gir. Derfor kan vi se dem inn i en større ramme og helhet. Det finnes ingen lære som beskytter den menneskelige persons verdighet så gjennomført som Den katolske kirkes lære. Les videre

Søndagsbladet 010215

Kjære menighet,

i morgen feirer Kirkens ordenslivets dag ved festen for Herrens fremstilling i templet. Jeg antar dagen er valgt fordi i evangeliet på festdagen møter vi to gamle mennesker som hele livet har ventet på å se Frelseren. Deres utholdenhet og tålmodighet peker mot en viktig dimensjon ved den åndelige i ordenslivet. Gjennom sitt liv i løfter, lengter ordenskvinnene og -mennene på en spesiell måte etter å se Frelseren. Ideelt sett «dør» de for verden når de avlegger sine løfter og foregriper den fremtidige himmelske virkeligheten.

Ordensløftene, de såkalte evangeliske råd, om leve i lydighet, fattigdom og kyskhet, foregriper den virkeligheten vi alle kommer til å leve i himmelen. Løftene selv er grunnlagt i den treenige Guds indre eget liv og har sin kilde og sitt utspring der. Les videre

Søndagsbladet 250115

Kjære menighet,

denne helgen har jeg deltatt ved samlingsdagene for diakonkadidater og – aspiranter med ektefeller på Katarinahjemmet. Jeg er medlem i bispedømmets kommisjon for diakonatet. Hovedtema for samlingsdagene er formasjon. Selv fikk jeg i oppdrag å holde et innlegg om hva formasjon er.

Det er ikke et ord som er så meget brukt i forbindelse med utdannelse på norsk. Ordet brukes gjerne i helt andre sammenhenger. Men på engelsk brukes det i den sammenhengen vi bruker ordet i vår kirke. I ordboken står det at en av betydningene av «formation» er den personlige forbredelsen som Den katolske kirke tilbyr folk for en definert misjon; et program for åndelig og akademisk utdannelse. Les videre